Logo

ماهیت و پیامدهای فردی و اجتماعی ظلم به دیگران از دیدگاه آیات و روایات

ظلم از جمله رفتارهایی است که زیان آن از حیطه¬ی منافع فردی تجاوز کرده است و سرنوشت جامعه را هم دستخوش تحولاتی منفی می¬کند زیرا ریشه برخی از اختلال¬های روانی و انحراف¬های اخلاقی است در واقع نوعی انحراف از مسیر درست زندگی و صراط مستقیم است و از عوامل بسیار مهم لغزش انسان به حساب می¬آید. ظلم یکی از مباحث مهم تاریخ اسلام است که همواره برای فطرت و سرشت پاک انسان روشن بوده است و به منطقه و فرهنگ ویژه-ای وابسته نیست ؛ بلکه این واژه نزد همه انسان¬ها مفهومی یکسان دارد؛ بیان قرآن به مسئله ظلم با یک گستردگی خاص حاکی از آن است که امری مبتلا به است و هشداری است برای روی آورنده به آن که در فهم آیات الهی باید سخت مراقب باشد تا در ورطه¬ی ظلم نیفتد؛ آشنایی با پیامدهای فردی و اجتماعی ظلم باعث می¬شود انسان¬ها در سطح خانواده و اجتماع به دیگری ظلم نکند و نسبت به اعتقادات و بینش توحیدی توجه کامل داشته باشد و هر گاه با ظلم روبرو می¬شوند از آن دوری و بیزاری  جویند. در این تحقیق به این مسئله پرداخته شده است که پیامد فردی و اجتماعی ظلم به دیگران چیست و با توجه به منابع موجود مانند منابع اخلاقی، تفسیری روایی و ... می¬توان به نتایج این پیامد دست یافت که از جمله این پیامدها خودفراموشی، قساوت قلب، فرو رفتن در ضلالت و گمراهی، دوری از نعمت¬های خداوند و ... .
واژگان کلیدی: ظلم، ستم، ظالم، مظلوم.

تمام حقوق این سایت، محفوظ می باشد .